Reviderede energikrav til nye bygninger i 2020

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har revideret de fremtidige energikrav til nye bygninger. Dette indebærer, at bygningsklasse 2020 ikke gøres obligatorisk, men fortsat vil være en frivillig klasse i bygningsreglementet.

Over de seneste par år er der gennemført en evaluering af energikrav til nye bygninger i bygningsklasse 2020, der var en del af Energiaftalen fra 2008.

Evalueringen viser, at de udmeldte energikrav ikke bliver rentable for hverken privat- eller samfundsøkonomisk. Og derfor har byggebranchen tilkendegivet, at de udmeldte 2020-krav efter branchens opfattelse var for stramme.

“Når det viser sig, at de udmeldte energikrav til nye bygninger i 2020 medfører krav, der ikke giver mening hverken økonomisk eller energimæssigt, så synes jeg, at vi skal lytte til branchen. Derfor fastholder vi den udmeldte stramning som en frivillig lavenergiklasse i bygningsreglementet i stedet for at gøre den obligatorisk”
Siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Den nye revision indebærer, at kravene bliver justeret på en mere hensigtsmæssig måde, der er i tråd med byggebranchens anbefalinger. Det betyder blandt andet, at energirammen videreføres på det niveau, som i øjeblikket er minimumskrav i bygningsreglementet.

“Vi melder ændringerne ud i god tid for at sikre, at byggebranchen kan planlægge i tråd med de justerede krav. Det giver branchen ro til at finde de rigtige løsninger og sikrer, at der ikke er nogle projekter, der gennemfører uhensigtsmæssige dispositioner, som hverken økonomisk eller energimæssigt giver mening”
Siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

2020 energikrav

 • De nuværende krav til nye bygningers energimæssige ydeevne videreføres på det niveau, der er gældende i bygningsreglementet 2015 (BR15)
 • Kravene til varmetab gennem klimaskærmen (dvs. tage, ydervægge mv.) videreføres på det niveau, som er gældende i BR15
 • De allerede udmeldte energikrav til industriproducerede byggekomponenter som ventilation, vinduer, døre osv. gøres obligatoriske på det udmeldte niveau i 2020, da byggematerialeindustrien allerede i stort omfang har forberedt produktionen på de udmeldte krav.
 • De tidligere frivillige 2020-krav opretholdes som en frivillig klasse uden forventning om, at klassen gøres obligatorisk.

De konkrete justeringer er listet herunder, taget fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriets faktaark.

Faktaark om revision af bygningsklasse 2020

Bygningsreglementet indeholder i øjeblikket en lavenergiklasse – den såkaldte bygningsklasse 2020. Den er defineret som udmøntning af Energiaftalen fra 2008 og udgjorde det sidste skridt i en samlet reduktion på 75 pct. af nye bygningers energibehov.

I lanceringen af de frivillige 2020-krav blev det i 2011 udmeldt til branchen, at kravene ville blive evalueret inden 2020 med henblik på en eventuel revision. Evalueringen skulle ske på et tidspunkt, hvor der var opnået flere erfaringer med opførelse af 2020-byggeri. Derfor har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2016-2017 gennemført en evaluering af bygningsklasse 2020.

Evalueringen viste, at bygningsklasse 2020:

 • ikke bliver privatøkonomisk rentabel, som det ellers var ventet ved lanceringen i 2011.
 • er langt fra at være samfundsøkonomisk rentabel.
 • medfører et de facto-krav om etablering af solceller eller anden vedvarende energi.
 • kan medføre begrænsninger for, hvilken variation i bygningsløsninger der kan anvendes.

Derfor gennemføres der en ændring af bygningsreglementet, der medfører følgende ændringer af energikravene fra 2020:

 • Energirammen, som er det overordnede energikrav til bygningens samlede behov for tilført energi, videreføres på det niveau, som i øjeblikket er gældende i bygningreglement 2015. Den udmeldte stramning fra 2020 fastholdes derfor alene som en frivillig lavenergiklasse i bygningsreglementet.
 • Energifaktorerne, der benyttes til at omregne bygningens forskellige energibehov til primærenergi, justeres til de faktisk forventede niveauer i 2020.
 • De allerede udmeldte energikrav til industriproducerede byggekomponenter som ventilation, vinduer, døre osv. gøres obligatoriske på det udmeldte niveau i 2020, da byggematerialeindustrien allerede i stort omfang har forberedt sin produktion på de udmeldte krav.
 • Kravene til varmetab gennem klimaskærmen (tage, ydervægge osv.) videreføres på det niveau, som er gældende i bygningsreglement 2015. Metodikken ændres dog, så hele klimaskærmens varmetab medtages.
 • Den frivillige bygningsklasse 2020 videreføres i bygningsreglementet under et nyt navn og vil fortsat være frivillig efter 2020. Klassen gøres dermed ikke obligatorisk.
 • Ændringerne indføres ved en ændringsbekendtgørelse til bygningsreglementet i 2018.